Brancheområder

Business Translations and Communication har igennem mange år specialiseret sig i oversættelse, korrekturlæsning, tekstredigering og -forfatning af tekster til erhvervslivet.

Vi har mange års erfaring inden for nedenstående brancheområder:

Bankogfinans Bankogfinans2
BANK OG FINANS FORSIKRING OG PENSION
Vi oversætter, redigerer og skriver finansrelaterede tekster målrettet både institutionelle kunder, erhvervskunder og private kunder – herunder ‘private banking’ kunder. Vi  oversætter, redigerer og skriver bl.a. makroøkonomiske analyser og -rapporter; aktie- og obligationsanalyser og -rapporter. Kunderapportering, fx performancerapporter på, hvordan kundernes investeringsporteføljer har udviklet sig i en given periode samt forventninger til de finansielle markeder fremadrettet. Investeringsproduktbeskrivelser, herunder af investeringsforeningsfonde, alternative investeringer, m.m. Investeringsforeningsvedtægter og –prospekter samt produktfaktaark og central investorinformation (KIIDs). Endvidere diverse nyhedsbreve og –artikler omhandlende økonomi og investering. Diverse korrespondance og rapportering til Finanstilsynet eller andre offentlige myndigheder. Interne forretningsgange, lånevilkår og dokumenter vedrørende kreditrisiko. På forsikringsområdet har vi gennem mange år oversat og redigeret regnskaber og regnskabsmeddelelser/ fondsbørsmeddelelser og øvrige tekster for skades- og livsforsikringsselskaber, pensionsselskaber samt reassuranceselskaber. Produktbeskrivelser, policer og skadesopgørelser. Diverse nyhedsbreve og –artikler om forsikrings- og pensionsbranchen.
STRATEGI OG LEDELSE MARKEDSFØRING & KOMMUNIKATION
Inden for dette område beskæftiger vi os fx med strategidokumenter, forretningsplaner, bestyrelsesmateriale – herunder regnskabsmateriale, referater fra ledermøder og bestyrelsesmøder. Organisationsbeskrivelser, fx i forbindelse med organisationsændringer. Nøgleinformation til medarbejderne målrettet en bred gruppe af medarbejderne, fx medarbejderblade. Vi oversætter, redigerer og skriver en lang række kundevendte og salgsrelaterede tekster inden for markedsføring og kommunikation. Det drejer sig bl.a. om produkt- og virksomhedspræsentationer, kampagnetekster, nyhedsbreve og –artikler. Brandingstrategier, markedsførings- og kommunikationsplaner til brug på tværs af landegrænser i større internationale virksomheder.
REGNSKAB OG ANDEN RAPPORTERING CORPORATE COMMUNICATION
Vi oversætter og redigerer års- og halvårsrapporter samt regnskabsmeddelelser for virksomheder. Derudover oversætter, redigerer og skriver vi andre tekster relateret til en virksomheds ’Investor Relations’-aktiviteter, fx fondsbørsmeddelelser, ’corporate governance’-redegørelser, m.m. og diverse præsentationsmateriale. Vi har mange års in-house erfaring fra private virksomheder i oversættelse, tekstredigering og -forfatning af stort set alle teksttyper under overskriften ’corporate communication’. Her kan der typisk være tale om tekster til internt brug i virksomheden eller organisationen rettet mod en større intern målgruppe, hvor man ønsker, at tekstens budskaber skal fremstå i et klart, koncist og korrekt sprog.
JURA UDDANNELSE
Inden for det juridiske fagområde, oversætter og redigerer vi en bred vifte af tekster. Vi har erfaring med diverse kontrakter, selskabsvedtægter og andre dokumenter til brug over for myndigheder. Vi oversætter også attester for privatpersoner, fx fødsels- og dåbsattester, vielsesattester, ægteskabsattester, separations- eller skilsmissedokumenter samt straffeattester. Vi servicerer en række danske uddannelsesinstitutioner med oversættelse og redigering af fx forskningsresultater, studie- og eksamensordninger, fagbeskrivelser, nyhedsbreve og -artikler, strategiplaner og korrespondance.
HR ALMENT SPROG
Inden for HR-området tilbyder vi oversættelse, tekstredigering og -forfatning af bl.a. personalehåndbøger, diverse politikker, ansættelseskontrakter og stillingsannoncer, m.m. Alle teksttyper, som du har behov for at få oversat, redigeret eller skrevet.